Tegenwoordig spreekt men van alternatieve energie, hernieuwbare energie, groene energie en duurzame energie. Maar kunnen we deze allemaal over dezelfde kam scheren?

Wat is alternatieve energie?

Het begrip alternatieve energie kunnen we omvatten als alle energievormen verschillend van de klassieke energievormen namelijk fossiele brandstoffen (kolen, gas en olie), nucleaire brandstoffen, en grootschalige waterkracht.

Verschil hernieuwbare, groene en duurzame energie

Met hernieuwbare energie bedoelen we energievormen waarvan het verbruik geen enkele invloed uitoefent op de beschikbaarheid ervan. Bijvoorbeeld zonne-energie gaat de zon niet uitputten.

Groene energie wil zeggen energie die geen of een zeer kleine nadelige invloed heeft op het milieu.

En tenslotte duurzame energie, dit is een samenstelling van hernieuwbare en groene energie. Wat wil zeggen dat er energie kan verbruikt worden zonder de voorraden te schaden en tevens een kleine of geen nadelige invloed heeft op het milieu.

We kunnen zeggen dat deze begrippen voor een groot deel elkaar overlappen, maar identiek kunnen we ze niet noemen. Zo is bijvoorbeeld waterkracht hernieuwbaar, maar niet steeds groen door de mogelijke schadelijke invloed op het nabije leefmilieu. En zo zijn er nog enkele voorbeelden.

Voor- en nadelen van alternatieve energie?

We kunnen natuurlijk alle mogelijke voordelen van alternatieve energie op deze site zetten, maar dit zou niet eerlijk en objectief zijn jegens de bezoeker van deze alternatieve energie. Daarom zetten we hier enkele nadelen van alternatieve energie op een rijtje.

Het aanwenden van alternatieve energie is in de eerste plaats geen goedkope investering. Dit komt grotendeels door de beperkte hoeveelheid energie die kan opgewekt worden bij alternatieve energie, ook dient de energie van bijvoorbeeld zonnestralen omgezet te worden in een secundaire energiedrager namelijk elektriciteit of warmte.

Een technologische doorbraak in verband met de stockage van elektrische energie zou het voordeel van hernieuwbare -en groene energiebronnen zeer sterk kunnen vergroten. Alsook een sterke uitbouw van het energienet (al dan niet wereldwijd).

Waarom kiezen voor alternatieve energie?

Eén van de belangrijkste factoren in economische ontwikkeling is zonder meer de sterke toename van de beschikbaarheid van energie onder een gemakkelijk bruikbare vorm. Dit heeft tevens voor een hogere welvaartspeil en levensstandaard gezorgd.

Toch komt deze energie voort uit fossiele (kolen, gas, olie) of nucleaire brandstoffen. Deze brandstoffen worden voor het overgrote deel gebruikt om elektriciteit op te weken. Het verbruik van energie zal in de toekomst nog gevoelig toenemen, niet alleen door de stijging van de wereldbevolking, maar ook naarmate een rechtmatige verdeling van de natuurlijke rijkdommen en een zelfde ontwikkelingspeil in de minder ontwikkelde landen en de westerse landen nagestreefd en gerealiseerd worden.

Het gebruik van fossiele energiedrager en van nucleaire fusie komt echter om een aantal redenen sterk onder druk:

  • De voorraden aan fossiele en nucleaire grondstoffen zijn beperkt. We gebruiken nu aan een grote snelheid de reserves die door de natuur tijdens miljoenen jaren zijn opgebouwd. Hoewel de voorspellingen van de Club van Rome niet zijn uitgekomen, is het bewijs onvoldoende rekening te houden met de schaarste van de grondstoffen, te meer daar fossiele brandstoffen ook waardevolle grondstoffen zijn voor de chemische industrie.
  • De fossiele brandstoffen hebben zeer nadelige effecten op het klimaat en het milieu. Enerzijds bevatten de rookgassen schadelijke gassen, zoals stikstofoxiden en zwaveloxiden. Deze zijn wel te verwijderen. Anderzijds is er de CO2-uitstoot, die de belangrijkste oorzaak is van het broeikaseffect.
  • In veel landen is er eens sterke stroming, zowel in de publieke opinie als bij de politieke overheden tegen de uitbreiding van energieproductie door nucleaire fissie. Een aantal landen, waaronder België, hebben beslist het nucleair productiepark geleidelijk af te bouwen. Deze tendens is enerzijds een gevolg van de psychologische nasleep van de nucleaire explosies op het einde van de tweede wereldoorlog. Anderzijds is de publieke opinie bevreesd voor radioactieve lozingen en maakt ze zich zorgen over de nog niet opgeloste problematiek van het nucleair afval. Tenslotte hebben nucleaire rampen zoals in Tsjernobyl de stemming tegen kernenergie sterk doen stijgen.
  • Doordat de voorraden fossiele brandstoffen ongelijk zijn verdeeld over het aardoppervlak, is het zo dat een uitsluitend of voornamelijk gebruik van fossiele brandstoffen tot economische afhankelijkheid en kwetsbaarheid leidt.